Widzieliście dziś drony nad terenem szczecińskiej Oczyszczalni Pomorzany? Tak wyglądały praktyczne ćwiczenia z zarządzania kryzysowego, w których Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego był partnerem badawczym.

W procesie planowania, organizacji i przebiegu ćwiczenia aktywnie uczestniczyli pracownicy badawczo-dydaktyczni Katedry Studiów nad Bezpieczeństwem INoPiB Uniwersytetu Szczecińskiego dr Cezary Guźniczak, dr Sławomir Ozdyk oraz dr Szczepan Stempiński – kierownik zespołu badawczego „Samorząd terytorialny i państwo wobec kryzysu”, a także studenci II roku I st. BW (Grzegorz Mazur, Piotr Parawa, Kornel Tamioła).

W dniu 28 czerwca 2022 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany przeprowadzone zostało ćwiczenie sprawdzające zdolność do reagowania w sytuacji wystąpienia awarii technicznej na obszarze Gminy Miasto Szczecin. Jego realizacja była możliwa dzięki konstruktywnemu współdziałaniu szeregu podmiotów a w szczególności; Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Szczecinie, Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz OSP Śmierdnica, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej Szczecin oraz firmy AROWTEC z Berlina.

Kluczowym elementem ćwiczenia była reakcja na opisane poniżej okoliczności.

,,W czasie prac konserwacyjnych środkowej komory fermentacyjnej Oczyszczalni Ścieków Pomorzany nastąpił wybuch zgromadzonego w niej biogazu. Na skutek wybuchu uszkodzone zostały powłoki komory fermentacyjnej oraz doszło do odłamkowania elementów górnej części konstrukcji. Nieoczyszczone ścieki mogą stworzyć zagrożenie dla środowiska naturalnego. Po rozpoznaniu wstępnym i podjętych czynnościach zastępu rozpoznania chemicznego z JRG 2, z uwagi na skutki wybuchu, który spowodował uszkodzenie konstrukcji komór fermentacyjnych i uwolnienie zanieczyszczeń na terenie przyległym do oczyszczalni oraz rzece Odra. Kierujący Działaniami Ratowniczymi podejmuje decyzję o włączeniu do działań bezzałogowych statków latających, które mają za zadanie przyspieszyć rozpoznanie, ustalić szczegółowo zakres powstałych uszkodzeń i skażeń środowiska a tym samym występowania zagrożenia, szczególnie w miejscach, w których znajdują się uszkodzone konstrukcje stwarzające potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ratownika.

Fot.: Agata Szypłowska (BW, 3 r., 1 st.)