Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jest jednostką Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzącą aktywność naukową i dydaktyczną w dyscyplinach nauki o polityce i nauki o bezpieczeństwie. Instytut powstał 1 września 1985 r., czyli funkcjonuje od momentu powołania Uniwersytetu Szczecińskiego. Do 2019 r. był usytuowany w strukturach Wydziału Humanistycznego, aktualnie działa w ramach Wydziału Nauk Społecznych.

Aktualnie w instytucie pracuje 45 pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. W obrębie Instytutu każdego roku wydaje się ponad 100 monografii, rozdziałów oraz artykułów naukowych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Szczególnymi wydarzeniami dla Instytutu była organizacja II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki oraz II Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa. Największym sukcesem Instytutu było uzyskanie w roku 2016 pełnych uprawnień akademickich – Rada Naukowa Instytutu może procedować nie tylko przy doktoratach, ale także w postępowaniach habilitacyjnych.

  • Decyzją nr 21/505/2022 Ministra Edukacji i Nauki przyznano Uniwersytetowi Szczecińskiemu kategorię naukowej A w dyscyplinie nauki o polityce i administracji dla Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie .

Instytut składa się obecnie z czterech katedr:

  • Katedra Studiów Międzynarodowych i Europejskich, kierownik : prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  • Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem, kierownik: dr hab. Jarosław Piątek prof. US
  • Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi, kierownik: dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
  • Katedra Systemów Politycznych i Polityk Publicznych, kierownik: dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US

Accessibility Toolbar