Kontakt:

e-mail: agnieszka.lipska-sondecka@usz.edu.pl; Wydział Nauk Społecznych

 

Zainteresowania badawcze:

 • administracja publiczna,
 • samorząd terytorialny w Polsce i Europie,
 • transformacja ustrojowa,
 • prawa człowieka

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • uczestnictwo w konsultacjach społecznych na dotyczących przygotowań Regionu Pomorza Zachodniego do nowej perspektyw Unii Europejskiej  2014-2020;
 • uczestnictwo w Zespole  Ekspertów Zewnętrznych do spraw Analiz DELPHI Narodowego Programu Foresight Polska 2020 pod kierownictwem naukowym Profesora Michała Kleibera;
 • członek zespołu w projekcie Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 – Kompleksowe Programy szkół wyższych (nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z016/18)
 • od października 2019 r. członek Pomorskiego Centrum Praw Człowieka w Gdańsku;
 • recenzent wydawniczy prac zbiorowych i monografii
 • recenzent wewnętrzny czasopism naukowych indeksowanych w bazie Scopus i Web of Sience

 

Najważniejsze publikacje naukowe (wybrane):

 • Lipska-Sondecka, Administracja publiczna w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym,Ku europejskim standardom, Wyd. Mass, Bydgoszcz 2011, 216;
 • Lipska-Sondecka, Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej, wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2015, ss.345;
 • Bieńkowska, A. Lipska-Sondecka, Ryszard Kozłowski, Cross-border access to health care in the European Union as a sustainable development policy, w: European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 2020, ss.87-92; DOI: 10.35808/ersj/1626;
 • Bieńkowska, A. Lipska-Sondecka, A. Kamińska-Nawrot, The right of the individual to good administration in the context of the concept of sustainable development. Legal issues,w: European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 1, 2020, ss. 651-659; DOI: 10.35808/ersj/1783;
 • Lipska-Sondecka, Modernizacja administracji państwowej w latach 1989-1998, w: „e-Politikon”, kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 27, jesień 2018, ss. 37-58;
 • Lipska-Sondecka, Bezpieczeństwo ładu ustrojowego w kontekście prawa do samorządu, w: Nowa Polityka Wschodnia 2019, nr 2 (21), ss.11–20;
 • Lipska-Sondecka, Model changes of Polish public administration and processes of political and structural transformation
 • Lipska-Sondecka, Partycypacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, w: Społeczności lokalne. Samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie, red. T. Herudziński, J. Wojnicki, wyd. SGGW, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7583-918-0, ss.155-165;
 • Lipska-Sondecka, Demokratyczny ład ustrojowy jako fundament bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich, w: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-190-4, ss.148-157;
 • Lipska-Sondecka, Ład ustrojowy, władza publiczna a dobro wspólne, , w: Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020r, ISBN 978-83-8198-782-0, ss.201-209.

Accessibility Toolbar