Kontakt:

e-mail: andrzej.wojtaszak@usz.edu.pl ,

gabinet 255, tel. 91 444 3278

Zainteresowania badawcze:

 • Myśl polityczna,
 • ruchy społeczne,
 • samorząd terytorialny,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • elity funkcjonalne (generalicja Wojska Polskiego),
 • historia najnowsza.

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • 1998 zastępca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego (do 2002 r.);
 • kierownik wieczorowych studiów licencjackich, na kierunku politologia (do 2002 r.);
 • w latach 2002 do 2005 – prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Studentów;
 • w okresie: 01.10. 2007 r.- 30.08. 2008 r. – dyrektor Instytutu Politologii i kierownik Katedry Badań Politologicznych WSH TWP w Szczecinie;
 • w latach 2008-2016 (dwie kadencje) prodziekanem Wydziału Humanistycznego US ds. kształcenia;
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia na US (2008-2016);
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i Programów Nauczania (2008-2016);
 • członek Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego US (2002-2005, 2008-2016);
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia (2016);
 • członek zespołu ds. opracowania i wdrożenia kierunku studiów Managment Instytucji Publicznych i Public Relations (IPiE US – 2015 r.)
 • członek Rady Naukowej INPiE US (1998-2005, 2007 do dziś).
 • Kierownik Zakładu Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych w INoPB US (2009-2019);
 • przewodniczący Rady Naukowej w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (2019 do dziś)

Najważniejsze publikacje naukowe

Wykaz wybranych autorskich monografii:

 • Wiedza o społeczeństwie. Kompendium dla maturzystów i kandydatów na studia. Wydawnictwo Interbook, Szczecin 2000, ss. 182.
 • Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. Materiały interwencyjne Biura Łącznika Wojewody Szczecińskiego do Władz Wojskowych Polskich i Radzieckich w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001, ss. 186.
 • Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2005, s. 690.
 • Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów polskich okresie walki o niepodległość (1892-1921). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, ss. 117.
 • West Pomerrania: Towards the European Union. Edited by. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004, ss. 145.
 • Wybrane problemy narodowościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998 – współautor razem z Markiem Czerwińskim i Januszem Mieczkowskim, ss. 117.
 • Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Wydawnictwo „Rytm”, Warszawa-Szczecin 2012, s.846;
 • Generalicja Wojska Polskiego 1935-1939. Analiza grupy funkcjonalno-decyzyjnej, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2018, s. 357;
 • Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji liberalnych. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe US, Rozprawy i Studia. T(MXCIX) 1025, Szczecin 2018, s. 190 – współautor Dariusz Wybranowski;
 • Wspomnienia i dokumenty płk Stanisława Springwalda z walk na Polesiu w latach 1919-1920,   Janusz Faryś, Henryk Walczak i Andrzej Wojtaszak, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2018, s.609.

Najważniejsze prace zbiorowe:

 • Wybrane współczesne doktryny polityczne. Pod redakcją: Andrzeja Wojtaszaka, Dariusza Wybranowskiego i Arkadiusza Kaweckiego. Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński Szczecin 1999, s. 104.
 • Elementy teorii polityki. Materiały z seminarium organizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Samorządowe i Instytut Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcja naukowa Andrzej Wojtaszak. Wydawnictwo PPH ZAPOL. Szczecin 1998, ss. 118.
 • Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek. Materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, ss. 364.
 • Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego i ich związki z Pomorzem Zachodnim , „Pomorze Militarne”, t. III, red. naukowa. Szczecin 2009, ss. 387.
 • Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, „Pomorze Militarne”, t.IV, red. naukowa. Szczecin 2010, ss. 144.
 • Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI wieku, red. naukowa. Szczecin 2010, ss. 450.
 • Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej. Pod red. . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 151.
 • Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 377.
 • Wybrane problemy teorii polityki. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2002, ss. 234.
 • Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyd. II. Szczecin 2006, ss. 377
 • Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim. Materiały z sesji naukowej „Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim (część I) z 18 kwietnia 2009 r., w: „Pomorze militarne”, t. III, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Wydawnictwo „Dokument”. Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie,  Szczecin 2009, s. 387;
 • Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie „Pomorze militarne. Cz. 4, , pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 2011, s.148;
 • Z dziejów militarnych Pomorza Zachodniego. Studia i materiały „Pomorze militarne”. Cz. 5,  pod red. Krzysztofa Rosiaka, Henryka Walczaka i Andzeja Wojtaszaka. Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin  2011, s.239.
 • Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI w. Studia i materiały, pod red. P. Jastrzębski, K. Rosiak, H. Walczak i A. Wojtaszak, Volumina pl., Szczecin 2010, s.450;
 • Perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, red. Bartłomieja Toszek, Andrzeja Wojtaszak, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2012, s.195.
 • Wokół spraw morskich. Polska i jej sąsiedzi, pod red. Hnryka Walczaka i Andrzeja Wojtaszaka. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin 2013, s.204.
 • Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na Kijowskim Euromajdanie [Активація громадянського суспільства. Події на Євромайдані в Києві], red. Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Volumina. pl, Szczecin 2014, s.220.
 • Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi, pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2014, s. 259;
 • Myśl polityczna w XX i XXI wieku, T.1: Teoria, historia, współczesność, pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin 2015, s.300;
 • Myśl polityczna w XX i XXI wieku, T.2: Wokół polskiej myśli politycznej, pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa, Szczecin 2015, s.298;
 • Rok 1944 w badaniach humanistycznych, pod red. Hnryka Walczaka, AndrzejaWojtaszaka i Arkadiusza Krawcewicza, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015, Rozprawy i studia T. (CMXCII) 918, s.196,
 • Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego,1, pod red. Andrzeja Wojtaszaka i Arkadiusza Krawcewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin 2016, s. 274;
 • Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego,2, pod red. Andrzeja Wojtaszaka i Arkadiusza Krawcewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin 2016, s.188;
 • Europa wobec problemów uchodźców w XXI w. pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Janusza Jartysia i Arkadiusza Krawcewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa, Szczecin 2016, s.307;
 • Europa wobec problemów bezpieczeństwa w XX wieku, pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Volumina pl.,Szczecin 2017, s.352;
 • Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Skrypt dydaktyczny, t.2, pod red. Hnryka Walczaka i Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin 2016, s.207;
 • Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, pod red. Andrzeja Aksamitowskiego, Renaty Gałaj-Dempniak, Henryka Walczaka, Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa,  Szczecin 2016, s.544;
 • Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, 2:  pod red. Andrzeja Aksamitowskiego, Renaty Gałaj-Dempniak, Danuty Okoń, Hendryka Walczaka, Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa, Szczecin 2017, s.682;
 • Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, 3: pod red. Andrzeja Aksamitowskiego, Renaty Gałaj-Dempniak, Danuty Okoń, Henryka Walczaka, Andrzeja Wojtaszaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa, Szczecin 2018, s. 548.
 • Wojna- wojsko-bezpieczeństwo przez stulecia i epoki. Studia i materiały, red. zbiorowa, t. IV, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2019, ss. 295.

Inne*

Przeprowadzone zajęcia i seminaria naukowe:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Doktryny polityczne
 • Doktryny wojenne XIX – XX wieku
 • Geopolityka a obrona terytorialna
 • Historia instytucji politycznych w Polsce
 • Historia myśli politycznej
 • Historia Polski XX w.
 • Historia społeczna Europy.
 • Historia Stosunków Międzynarodowych po 1918
 • Organizacja sił zbrojnych współczesnego świata
 • Polityka migracyjna
 • Polityka militarna Polski 1918 – 1945
 • Ruchy społeczne i polityczne XIX-XX w.
 • Samorząd terytorialny w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Współczesna myśl polityczna
 • Współczesne ruchy społeczne

Promotorstwo ponad 200 prac licencjackich i magisterskich z obszaru nauk o polityce, bezpieczeństwa państwa, socjologii.

Promotorstwo prac doktorskich:

 1. dr Przemysław Jastrzębski, Zarys ideowy „Myśl Narodowej” (1921-1939). Studium politologiczno – prasoznawcze –na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu – praca obroniona w dniu 06.2010.
  Praca została nagrodzona II nagrodą ( pierwszej nie przyznano) w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2010 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego.(Instytut Pamięci Narodowej – 24 lutego 2011 r.)
 2. dr Paulina Kowalska – Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz ochronny praw człowieka na przełomie XIX i XX w – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – praca obroniona w dniu 30.06.2011 r.
 3. dr Andrzej Hoehle – Przebudowa państwa w koncepcjach politycznych Jarosława Kaczyńskiego – przewód doktorski na Wydziale Nauk Humanistycznych US – obrona: 22 wrzesnia 2015 r.
 4. dr Arkadiusz Krawcewicz – Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczpospolitej Polskiejprzewód doktorski na Wydziale Nauk Humanistycznych US – obrona: 12 stycznia 2017 r.
 5. dr Amadeusz Urbanik – Polityka etniczna w III Rzeczpospolitej w ocenie liderów mniejszości ukraińskiej – przewód doktorski na Wydziale Nauk Humanistycznych US – obrona10 stycznia 2019 r.
 6. dr Monika Krzeszewska, Aktywność polityczna antyglobalistycznych ruchów społecznych wobec konsumpcjonizmu – przewód doktorski na Wydziale Nauk Humanistycznych US – obrona:5 grudnia 1919 r.

Otwarte przewody doktorskie:

 1. Mgr Jarosław Krysiński, Uwarunkowania polityczne rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po wstąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego. termin otwarcia: 18 stycznia 2018 r.;
 2. Mgr Ewelina Ziomek, Działalność wojskowa i gospodarcza generała brygady Aleksandra Litwinowicza w okresie II Rzeczypospolitej” – IHUS – termin otwarcia: 11 lipca 2013 r.

Przewodniczący komisji  doktorskiej w IPiE US w 4 przewodach doktorskich (dr Moniki Podkańskiej, dr Joanny Kłys, dr Joanny Woźniak i  dr Doroty Kowalewskiej).

Członek komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Wioletty Wilk-Turskiej 2020

Staże zagraniczne (wraz z określeniem czasu ich trwania):

 • Wymiana międzynarodowa w ramach ERASMUS+
 1. Univerzita Plackeho v Olomuci , Faculty of Law, – STT – 23./05/2016-27/05./2016);
 2. Matej Bel University in Banska Bistrica, Faculty of Political Science and International Relations, 24/04/2017-28/04/2017 – Staff Mobilit For Teaching Mobility Agreement

Accessibility Toolbar