Kontakt:

e-mail: dariusz_wybranowski@poczta.fm, dariusz.wybranowski@usz.edu.pl,

pokój 204, tel. 91 444 3273

 

Zainteresowania badawcze:

 • konflikty polityczne XX i XXI wieku
 • świat islamu i fundamentalizm muzułmański
 • problematyka krajów Bałkanów Zachodnich
 • idee i doktryny polityczne

 

Tematyka prowadzonych seminariów:

 • terroryzm i jego zwalczanie
 • konflikty polityczne XX i XXI wieku
 • fundamentalizm muzułmański
 • islam w Europie

 

Prowadzone przedmioty:

 • fundamentalizm islamski
 • islam i muzułmanie w Europie
 • historia
 • historia policji
 • myśl polityczna
 • historia dyplomacji XIX- XX wieku

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Politologia: Artykuły, recenzje i książki:

 1. Idea krucjaty antytureckiej w myśli politycznej Europy Zachodniej (XIV-XV w.), „Acta Politica”, nr 14 (2001)
 2. Wybrane problemy teorii polityki ( praca zbiorowa pod red. A.Wojtaszaka i D.Wybranowskiego), Szczecin 2002
 3. Demokracja, w:Wybrane problemy…
 4. Zjawiska i procesy polityczne, w: Wybrane problemy…
 5. Systemy totalitarne, w: Wybrane problemy…
 6. Systemy autorytarne, w: Wybrane problemy…
 7. Fakt polityczny, w: Wybrane problemy….
 8. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, recenzja zamieszczona w „Acta Politica”, nr 15 (2002)
 9. Problem zbrodni i kary w założeniach ideowych wczesnego protestantyzmu (XVI-XVII wiek) w: Pastor Bonhoeffer i ksiądz Willimsky. Antyfaszystowska działalność Kościoła katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu Zachodnim (praca zbiorowa pod red. M. Grzędy), Szczecin 2003.
 10. Krytyka państwa, człowieka i społeczeństwa na podstawie „Podróży Guliwera” Jonathana Swifta. Przyczynek do dziejów myśli politycznej Oświecenia, w: Vir bonus, dicendi peritus. Praca dedykowana profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005
 11. Separatyzm polityczny w Europie na przełomie XX i XXI wieku, w: Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, M. Drzonek, Szczecin 2005
 12. Pipes, Rosja, komunizm i świat, Kraków 2002, recenzja, „Acta Politica”, nr 17, 2005
 13. W. Jelonek, W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002, recenzja j.w.
 14. Rashid, Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa 2003, recenzja jw.
 15. Ważniejsze problemy stosunków polityczno- gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej z Rosją w okresie prezydentury Władimira Putina. Wybrane aspekty polskiej polityki wschodniej w latach 2000- 2004, w: Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska, Ł. Tomczak, Szczecin 2006
 16. Wokół udziału Polski w koalicji antyirackiej podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Przyczynek do polsko- amerykańskich stosunków polityczno- militarnych w pierwszych latach XXI wieku, j.w.
 17. Udział ochotników muzułmańskich podczas wojny w Bośni i Hercegowinie, w: Konflikty współczesnego świata, red. G. Ciechanowski, J. Sielski, Toruń 2006
 18. Rozpad Wielkiej Koalicji w latach 1945-1946. Początek kształtowania się dwubiegunowego świata, w: Międzynarodowe uwarunkowania „zimnej wojny”, red. J. Piątek, W. Wróblewski, Szczecin 2006, t. I
 19. Związek Radziecki w latach 1945- 1956. Stosunki wewnętrzne, potencjał gospodarczy i wojskowy, w: Międzynarodowe uwarunkowania…
 20. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór, cz. I, pod red. A. Wojtaszaka i D. Wybranowskiego, Szczecin 2006 (wydanie II, rozszerzone i zmienione).
 21. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach z Rosją w 2005 roku- zagrożenia i perspektywy, w: Bezpiecznie czy niebezpiecznie ? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, red. J.Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007
 22. G. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Warszawa 2005 (recenzja „Athenaeum. Political Science”, nr 17/2006, Toruń 2007).
 23. Działalność fundamentalistów i ugrupowań islamu radykalnego na obszarze Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Hercegowina, Albania, Kosowo, Macedonia) w końcu XX i w pierwszych latach XXI wieku, w: Wybrane problemy bezpieczeństwa, red. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007.
 24. Zjawisko separatyzmu politycznego w krajach Afryki, Azji, Oceanii i na kontynencie amerykańskim. Przyczynek do przemian politycznych na świecie w początku XXI wieku, „Acta Politica”, 2007, nr 19.
 25. Turcja na drodze do Unii Europejskiej-przeszłość, problemy, perspektywy, w: Wymiar Wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowość polityki UE, red. A. Staszczyk, J. Jartyś, Szczecin 2007
 26. Konflikty zbrojne, czystki etniczne i ich podłoże w Afryce na przełomie XX i XXI wieku, w: Oblicza współczesnych konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, red. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2008.
 27. Chorwacja a Unia Europejska. Między stowarzyszeniem a integracją-wybrane problemy polityki UE na Bałkanach Zachodnich od lat 90. XX do początku XXI wieku, w: Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość ?, red. J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008.
 28. Radykalizm muzułmański i „powrót do korzeni wiary” jako przykład trudności adaptacyjnych i asymilacji wyznawców islamu w wybranych krajach UE na przełomie XX i XXI wieku, w: Quo vadis Europa ?, red. L. Ślepowroński, J. Jonczek, Szczecin 2008, t. I.
 29. Tradycje historyczne władzy wykonawczej i jej ewolucja w wybranych państwach Bałkanów Zachodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra), w: Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu- National- St. Louis University, Wydawnictwo Dante, Kraków- Nowy Sącz 2009.
 30. „Dyktat niepodległości” i problem Kosowa w polityce mocarstw w pierwszych latach XXI wieku. Studium o patriotyzmie i honorze narodu serbskiego w starciu z „Realpolitik” Zachodu, w: „Wartości a współczesne państwo”, red. L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski, Piła 2009.
 31. J. Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007 (recenzja, „Athenaeum”. Political Science, nr 21/2009).
 32. Bośnia i Hercegowina wobec Unii Europejskiej- trudna droga ku stowarzyszeniu. Problemy i wyzwania polityki UE na Bałkanach Zachodnich, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 10/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 33. Stosunki Serbii z Unią Europejską w pierwszych latach XXI wieku. Przyczynek do polityki rozszerzenia UE na obszarze Bałkanów Zachodnich, w: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007- przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 2009.
 34. Unia Europejska i jej instytucje jako narzędzia wspierania procesu demokratyzacji w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich, w: Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009.
 35. Problem uznania dyplomatycznego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej „Republiki Kosovy” (luty 2008)- jego geneza i implikacje. Przyczynek do polityki polskiej wobec obszaru byłej Jugosławii w końcu XX i na początku XXI wieku, w; Polska na arenie międzynarodowej- współczesne wyzwania, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2009.
 36. Nowe- stare państwo na mapie Europy. Czarnogóra między niepodległością i Unią Europejską,[w:] Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, red. M. Musiał- Karg, T. Wallas, Poznań 2009.
 37. Islam radykalny, konflikty i problemy etniczne jako czynnik potencjalnych cesji politycznych we współczesnej Serbii- Sandżak, Dolina Preševa, Bujanovac i Medvedja, [w:] G. Ciechanowski, M. Franz, J. Piątek, R. Podgórzańska, D. Wybranowski, Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Poznań 2010.
 38. Serbowie wobec problemu międzynarodowego uznania niepodległości Kosowa w lutym i na przestrzeni 2008 roku. Studium problemu, „Politeja. Pismo Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2010, nr (1)13.
 39. Światopogląd, stosunek do polityki i system wartości asów lotniczych II wojny światowej, [w:] Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI wieku, red. H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2010.
 40. Między asymilacją a integryzmem religijnym. Problem diaspory muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI wieku, red. T. Czapiewski, B. Toszek, Szczecin 2010.
 41. Między laicyzacją a islamem radykalnym, „europejskim” i „reislamizacją”. Społeczeństwo Bośni i Hercegowiny w procesie przemian w XX i na początku XXI wieku,[w:] Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji. Studia i Rozprawy nr 26, red. C. Korzec, R. Misiak, Szczecin 2010.
 42. Alija Izetbegović i koncepcja „państwa muzułmańskiego” w Bośni i Hercegowinie na przestrzeni XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem „Islamskiej Deklaracji”), [w:] Religia a polityka w Europie Południowo- wschodniej, „Balcanica Posnaniensia”, t. XVII, 2010.
 43. K. Korzeniewski, Afganistan gdzie regułą jest brak reguł, Warszawa 2006, (recenzja „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 25/2010).
 44. Hasła: islamski fundamentalizm, talibowie, mudżahedini, sunnici, szyici, Koran, Kalifat, republika islamska, „Czarny Islam”, „Naród islamu”, „Czarni Muzułmanie”, „Deklaracja Islamska”, muzułmański terroryzm, Organizacja Konferencji Muzułmańskiej, Liga Państw Arabskich, wahabici, muridzi, fedaini, „Nowa Dżahilijja”, muzułmański modernizm, filary islamu, islam, szarijat, judaizm, buddyzm, separatyzm polityczny,[w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, red. E. Cała- Wacinkiewicz, R. Podgórzańska i D. Wacinkiewicz, Warszawa 2011.
 45. Początki i pierwsze lata działalności Armii Republiki Bośni i Hercegowiny (ARBiH), Konferencja „Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2011.
 46. Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011 (rozprawa habilitacyjna).
 47. Unia Europejska a zatarg muzułmańsko- chorwacki o Mostar w latach 90. XX wieku. U początków Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE wobec obszaru byłej Jugosławii, [w:] Międzynarodowe role Unii Europejskiej- wybrane aspekty, red. A. Staszczyk, T. Czapiewski, Szczecin 2011.
 48. Uwarunkowania, przebieg i konsekwencje kryzysu humanitarnego w Darfurze w latach 2003- 2006, [w:] Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Solidarność humanitarna, red. J. Dobrowolska- Polak, Poznań 2012.
 49. Kobiety – piloci jako czynnik polityki państwa. Przyczynek do ewolucji ról społecznych w XX wieku, [w:] Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy… Studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata. Z okazji 70- lecia prof. dr hab. Wiesława Wróblewskiego, Szczecin 2012.
 50. Czy Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie uda się wybić na niepodległość ? O niektórych politycznych ambicjach prezydenta Milorada Dodika, Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 96/2012.
 51. Proces Radovana Karadžicia w 2012 roku a problem serbskiej odpowiedzialności za wojnę w Bośni i Hercegowinie, Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 98/2012.
 52. Mit wielkiego zwycięstwa pod Poitiers (732/33) jako ocalenia Zachodu przed podbojem muzułmańskim a współczesny problem „Eurabii” i „Europy w cieniu Półksiężyca”, [w:] Mity polityczne- wyobrażenia zbiorowe- polityka historyczna, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2012.
 53. Proces redukcji i kres istnienia Armii Republiki Serbskiej w Bośni (1995- 2006) „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”. Czasopismo Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 3 (VIII), 2012.
 54. (recenzja) T. Tupalski, Fundamentalizm w Egipcie w XX wieku, Toruń 2009, [w:] Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. Czasopismo Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 1 (IX), Kraków 2013.
 55. Mit masakry w Srebrenicy jako „największej po II wojnie światowej” i „bezstronności Zachodu” w wojnie bośniackiej, [w:] „Mity polityczne- wyobrażenia zbiorowe- polityka historyczna- spotkanie III”, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, M. Rekść, Toruń 2013.
 56. Armia Republiki Serbskiej w Bośni (1992- 1995) – geneza, struktura i rozwój, [w:] Bałkany Zachodnie- Między przeszłością a przeszłością (w 20- lecie rozpadu byłej Jugosławii), red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Łódź 2013.
 57. Bitwa pod Kumanovem (23- 24 października 1912 r.) . Siły zbrojne stron, działania operacyjne, konsekwencje militarne i polityczne, „Balcanica Posnaniensia”, t. XX, 2013.
 58. Bośniackie formacje zbrojne w armii austro- węgierskiej i ich udział na frontach I wojny światowej- zarys problemu,[w:] I Wojna Światowa na Bałkanach 1914- 1918, red. A. Krzak, Szczecin 2014.
 59. Serbia- ofiara wojny Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100- lecie wybuchu I wojny światowej, red. J. Dobrowolska- Polak, „IZ Policy Papers”, nr 13 (1).
 60. Organizacja „Žene Srebrenice” (Kobiety Srebrenicy) i inne stowarzyszenia kobiece jako element kształtowania i utrwalania pamięci zbiorowej i rozliczenia zbrodni wojennych we współczesnej Bośni i Hercegowinie, [w:] Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Majdanie, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2014.
 61. Geneza i uwarunkowania procesu przekształcania na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wspólnoty muzułmanów w Bośni w Muzułmanów- „konstytucyjny naród” Jugosławii, „Przegląd Zachodni”, 2014, nr 4.
 62. O niektórych mitach, nieścisłościach i kontrowersjach w kwestii tureckiej wyprawy na Wiedeń w 1683 roku, „Balcanica Posnaniensia”, t. XXI, 2014.
 63. (Wspólnie z Fuadem Jommą), O roli portali internetowych w wydarzeniach „Arabskiej Wiosny”. Analiza problemu, [w:] Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, red. W. Opioła, M. Popiołek, Toruń 2014.
 64. Udział cudzoziemskich jednostek Waffen- SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku. Część I, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2014, z. 4.
 65. Komunizm i jego oblicza. Wybór problemów, red. E. Krasucki, D. Wybranowski oraz A. Fulbiszewski, R. Piścio, Szczecin 2015.
 66. Dyktatury o podłożu lewicowym i „socjalizm afrykański” (Benin, Republika Gwinei, Ludowa Republika Konga, Tanzania, Ghana, Mali), [w:] Komunizm i jego oblicza. Wybór problemów, red. E. Krasucki, D. Wybranowski oraz A. Fulbiszewski, R. Piścio, Szczecin 2015.
 67. Generał Radislav Krstić i inni oficerowie serbscy w polskich więzieniach- przyczynek do problemu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne podczas wojny w byłej Jugosławii, [w:] Polska wobec globalnych wyzwań. Perspektywa szczecińskiej politologii, red. R. Podgórzańska, J. Ruszkowski, Szczecin 2015.
 68. Udział cudzoziemskich jednostek Waffen- SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku, „Przegląd Zachodniopomorski”. Część II, PZP, 2015, z. 1
 69. Boko Haram- sekta radykalnego islamu jako czynnik eskalacji konfliktów etniczno- religijnych we współczesnej Nigerii, [w:][Czynnik religijny w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, red. R. Zenderowski, D. Wybranowski, A. Szabaciuk, Lublin 2016.
 70. Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, red. R. Zenderowski, D. Wybranowski, A. Szabaciuk, Lublin 2016, t. 1-2.
 71. Taktyka walki asów powietrznych II wojny światowej, światopogląd i system wartości. Wybrane problemy [w:] Wojna- wojsko-bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki, red. A. Aksamitowski, R. Gałaj – Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2016.
 72. Wizja i problem masowego napływu uchodźców na podstawie książki Jeana Raspaila „Obóz świętych”,[w:] Europa wobec problemu uchodźców w XXI wieku, red. A. Wojtaszak, J. Jartyś, A. Krawcewicz, Szczecin 2016.
 73. Napływ muzułmanów a kwestia perspektywy „islamizacji Europy” na podstawie wybranych utworów z kręgu „political-fiction” [w:] W poszukiwaniu złotego środka, czyli Polska i Europa wobec kryzysu migracyjnego, red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin 2016.
 74. Zmiana strategii działania terrorystów islamskich i przestępczość wśród uchodźców- nowe zagrożenia Europy w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] Współczesny terroryzm. Wymiar działania i skutki, red. A. Aksamitowski, S. Bylina, M. Cupryjak, Szczecin [2018].
 75. Jeszcze raz o taktyce walki asów lotniczych II wojny światowej, ich poglądach politycznych i systemie wartości [w:] Wojna- Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki t. II, red. A. Aksamitowski, H. Walczak, A. Wojtaszak, et al., Szczecin 2017.
 76. Dyskurs polityczny i medialny na temat migrantów i uchodźców jako czynnika zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnej Polsce-wybrane zagadnienia, [w:]Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI wieku, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2017.
 77. Migranci i uchodźcy jako problem zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w dyskursie politycznym i medialnym we współczesnej Europie- wybrane zagadnienia, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, red. H. Chałupczak, E. Pogorzała, M. Lesińska, T. Browarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.
 78. A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji liberalnych. Wybrane problemy, Szczecin 2018.
 79. Kilka uwag i uzupełnień na temat taktyki polskich asów i pilotów II wojny światowej, ich poglądów politycznych i systemu wartości [w:] Wojna – Wojsko- Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki, t. III, red. A. Aksamitowski, R. Gałaj- Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2018.
 80. Problem migrantów i „uchodźców” w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) a konflikt z UE na przestrzeni lat 2015- 2017/18 w opiniach przedstawicieli elit politycznych i mediów – wybrane zagadnienia, [w:]Gospodarka i polityka w czasach przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr hab. Benonowi Szałkowi na siedemdziesiąte urodziny, red. M. Kamola- Cieślik, Ł. Tomczak, Szczecin 2019.
 81. Uwagi i uzupełnienia do sposobu walki asów lotniczych II wojny światowej, ich systemu wartości i orientacji politycznych [w:] Wojna- Wojsko- Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki, t. IV. Red. A. Aksamitowski, R. Gałaj- Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2019.

 

Historia:

Artykuły:

 1. Rycerstwo w otoczeniu księcia Warcisława III dymińskiego (1227-1264), w; Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r. (red. W. Stępiński), Szczecin 1997
 2. Upadek polityczny księcia Przybysława II, pana na Dobrej, Białogardzie i Olesznie, a sprawa likwidacji enklaw wpływów brandenburskich na Pomorzu Zachodnim do 1291-1292 r., „Przegląd Zachodniopomorski”, (dalej jako PZP) 14 (1999), z. 2
 3. Fundacja komandorii joannitów w Goleniowie na tle stosunków księcia Bogusława IV z zakonami rycerskimi w latach 1280-1291, PZP, 14 (1999), z. 3
 4. Spory rycerstwa z Kościołem i miastami na Pomorzu Zachodnim do końca XIII wieku, PZP, 14 (1999), z. 4
 5. Polityka biskupów kamieńskich: Jaromira, Wisława i Piotra wobec rycerstwa w latach 1289-1299. Fragment z dziejów władztwa biskupiego i stosunków pomorsko-brandenburskich w drugiej połowie XIII wieku, PZP, 15 (2000), z. 1
 6. Udział rycerstwa w konflikcie Bogusława IV z juniorami w latach 1294-1295. Przyczynek do układów podziałowych księstwa zachodniopomorskiego w 1295 r., PZP, 15 (2000), z. 3
 7. Rola polityczna hrabiów Chockowa na Pomorzu Zachodnim w latach 1279-1307, PZP, 15 (2000), z. 4
 8. Zakony rycerskie w polityce biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena w latach 1261-1288, w: Pomorze, Mazowsze, Prusy, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza (pod red. B. Śliwińskiego), nr 7, „Officina Ferberiana”, Gdańsk 2000
 9. Świadkowie rycerscy w dokumentach i czynnościach prawnych biskupa kamieńskiego Wilhelma I z lat 1247- 1253, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, LVI (2001), z. 3, Wrocław 2001
 10. Jeszcze raz o konflikcie Barnima I z joannitami ze Stargardu i Korytowa z lat 1268-1271. Próba identyfikacji osób wasali książęcych z dokumentów Alberta Wielkiego, PZP, 16 (2001), z. 3
 11. Recepcja idei wypraw krzyżowych i „misji pruskiej” na Pomorzu Zachodnim w XII-XIII wieku, PZP, 16 (2001), z. 4
 12. Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza, „Napis”, seria VII 2001, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001
 13. Działalność rycerstwa biskupów kamieńskich za rządów Henryka von Wachholtza w świetle dokumentów z lat 1300-1317, w: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze (pod red. B. Śliwińskiego), Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 8, „Officina Ferberiana”, Gdańsk 2002
 14. Tworzenie świeckiego kręgu wasali przez biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena (1251-1288/9) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII wieku, cz. 1 (1251- 1274), w: Biskupi, lennicy, żeglarze, Gdańskie Studia…, t.9, Wydawnictwo UG i WiM, Gdańsk 2003
 15. Tworzenie świeckiego kręgu wasali przez biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena (1251- 1288/9) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII wieku, cz. 2 (1275- 1280), w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy, Studia z dziejów…, t. 10, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2004
 16. Rola polityczna możnowładztwa i rycerstwa w czasach regencji księżnej Ingardy i Mirosławy w latach 1220- 1225/7. Przyczynek do dziejów politycznych Pomorza w okresie zwierzchności Danii w pierwszej połowie XIII w., PZP, 17 (2003), z. 1
 17. I Szczecińskie Kolokwium Pomorskie- komunikat, „Zapiski Historyczne”, LXII (1997), z. 1
 18. Powstanie i rozwój własności rycerskiej na obszarze Szczecina i w jego okolicach do końca XIII wieku, w: Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. A. Makowskiego i E. Włodarczyka), Szczecin 2003
 19. Stan badań nad wojskowością Pomorza Zachodniego od średniowiecza do wojny trzydziestoletniej, w: Pomorze militarne XII- XXI w., pod red. K. Kozłowskiego i E. Rymara, Szczecin 2004
 20. Organizacja wojskowa Księstwa Pomorskiego od XII do połowy XIII wieku, w: Pomorze militarne…
 21. Wizerunek rycerski na pieczęciach książąt zachodniopomorskich, rugijskich i gdańskich, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza zachodniego. Materiały z konferencji 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, pod red. G. Horoszko, Szczecin 2004
 22. Geneza i podstawy gospodarcze rycerstwa Pomorza Zachodniego do początku XIII wieku, w: Pomorze militarne XII- XXI w., red. K. Kozłowski, W. Wróblewski, Szczecin 2006
 23. Przydatność źródeł zachodniopomorskich z XII- XIII wieku w badaniach nad dziejami wojen i wojskowością średniowiecza, w: Formuła- Archetyp- Konwencja w źródle historycznym, A. Górak i K. Skupieński, Lublin 2006
 24. Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen (1251-1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII wieku (część 3 (1281- 1288), w: Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy, Studia z dziejów…, nr 12, Malbork 2006
 25. Ucieczka, czy migracja ? Jeszcze raz na temat tzw. „ucieczki” zachodniopomorskich możnych i rycerstwa słowiańskiego na Pomorze Gdańskie od pierwszej połowy XIII wieku, PZP, 21 (2006), z. 4. Numer specjalny poświęcony prof. E. Rymarowi w 70 rocznicę urodzin.
 26. Osadnictwo rycerskie i kolonizacja wiejska na obszarach dorzecza górnej Piany i ziemi dymińskiej w XIII wieku, w: Dzieje wsi pomorskiej. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pod red. A. Chludzińskiego i R. Gazińskiego, Dygowo- Szczecin- Pruszcz Gdański 2007.
 27. Zatargi i wojny rycerstwa ze zgromadzeniami zakonnymi i mieszczanami na Pomorzu Zachodnim w I połowie XIV wieku, w: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, Studia z dziejów…, nr 13, Malbork 2007.
 28. Kształtowanie się otoczenia rycerskiego księcia Bogusława IV, pana na Wołogoszczy  w latach 1295- 1309 na tle jego polityki wewnętrznej, w: Kaci, święci, templariusze, Studia z dziejów średniowiecza nr 14, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2008.
 29. Informacje o czarach, zachowaniach odbiegających od normy i różnych osobliwościach natury w „Pomeranii” Thomasa Kantzowa, w: Czary i czarownictwo na Pomorzu. Zauberei und Hexerei in Pommern, red. A. Majewska, Stargard 2008.
 30. Kolonizacja rycerska na obszarach dorzecza dolnej Piany, wyspy Uznam i okolic Tąglimia na przestrzeni XIII wieku, „Stargardia”, t. V, Stargard 2009.
 31. Własność wiejska na obszarze lewobrzeżnej części Szczecina i okolic w pierwszej połowie XIV wieku, [w:] A Pomerania ad ultimas terras, red. A. Teterycz- Puzio, Słupsk 2011
 32. Główne linie rozwojowe rycerstwa Pomorza Zachodniego do schyłku XIII wieku, [w:] Dzierżawcy, literaci, posłowie, Studia z dziejów średniowiecza, nr 16, red. B. Możejko,
 33. Smoliński, S. Szybkowski, Malbork 2011.
 34. Okres średniowiecza i Pomorze średniowieczne w twórczości naukowej prof. Tadeusza Białeckiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2013, z. 1.
 35. Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XIV wieku [w:] „Studia z dziejów średniowiecza, red. B. Możejko, M. Smoliński, t. 20, Warszawa 2016.
 36. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2017, z. 2.
 37. Historia Quistorpaue-Jasnych Błoni im. Jana Pawła II, „Kronika Szczecina” za 2017 rok
 38. Warunki naturalne jako jeden z czynników towarzyszących prowadzeniu działań wojennych w narracji Thietmara i Galla Anonima. Przyczynek do polityki pierwszych Piastów, [w:] Armia kontra natura, t. 1, red. W. Jarno, J. Kita,

 

Biogramy:

1/ Bartłomiej, 2/ Mikołaj v. Drake, 3/ Gobelo Luchte, 4/ Konrad v. Kleist, 5/ Rotgier Grote, 6/ Rudolf v. Neuenkirchen, 7/ Chrystian, w: Encyklopedia Szczecina (pr. zb. pod red. T. Białeckiego), Szczecin 1999, t. I;

1/ Otto v. Ramin, 2/ Jaksa II v. Salzwedel, 3/ Jakub v. Staffeld, 4/ Wieńczymir, 5/ Rudolf v. Zedelin, w: Encyklopedia Szczecina…, t. II;

1/ Teodoryk Luchte, 2/ Jan v. Anveld, 3/ Henryk v. Albrechtshausen, 4/ Henryk v. Rhein, 5/ Jan II v. Salzwedel, 6/ Henryk Baier, 7/ Vrovinus z Drensen,  8/ Fryderyk v. Hindenburg, 9/ Jan v. Hindenburg, 10/ Jan Curow, 11/ Wilhelm v. Trampe,12/ Jakub v. Güntersberg, 13/ Konrad v. Massow, 14/ Jan v. Brelin, 15/ Arnold Schwan, 16/ Henryk v. Lehsten, 17/ Jan v. Liebenow, 18/ Otto Drake, 19/ Albrecht v. Insleben, 20/ Ciesław z Komorowa, 21/ Otto v. Platen, 22/ Wolzekin v. Elsholtz, 23/ Henryk v. Santz, 24/ Otto v. Thenis, 25/ Gozwin v. Bagmihl, 26/ Neveling, 27/ Godfryd v. Schmagerow, w: Encyklopedia Szczecina. Suplement (pod red. T. Białeckiego), Szczecin 2003

 

Recenzje:

 1. Nicolas Hopper, Matthew Bennett, Atlas sztuki wojennej w średniowieczu 768-1487, Warszawa –Gdańsk 2004, PZP, 2005, z. 3
 2. N. Baker, Rycerstwo średniowiecznej Europy, PZP, 2005, z. 3
 3. M. Barber, Katarzy, Warszawa 2004, PZP, 2005, z.
 4. Prekursorzy terroryzmu. W.B. Bartlett, Asasyni. Dzieje tajemnej sekty muzułmańskiej, Warszawa 2004, PZP, 2005, z. 2
 5. H. Nicholson, Rycerze templariusze, Warszawa 2003, PZP, 2006, z. 1
 6. M. Ogórek, Polscy templariusze. Mity i rzeczywistość, Warszawa 2005, PZP, 2006, z. 1.
 7. J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003, PZP, 2006, z. 2
 8. M. Balard, Wyprawy krzyżowe i łaciński Wschód XI- XIV w., Warszawa 2005, PZP, 2006, z. 2
 9. A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160- 1164, PZP, 2006, z. 3
 10. C.H. Lawrence, Monastycyzm średniowieczny, Warszawa 2005, PZP, 2007, z. 1
 11. D. Seward, Mnisi wojny. Krótka historia zakonów rycerskich, Poznań 2005, j.w.
 12. S. Lane – Pool, Saladyn Wielki i upadek Jerozolimy, Warszawa 2006, PZP, 2007, z. 2
 13. T. Asbridge, Pierwsza krucjata. Nowe spojrzenie, Warszawa 2006, j.w.
 14. O. Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 51, Łódź 2005, PZP, 2007, z. 3.
 15. P. Świątkiewicz, Uzbrojenia wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego, Acta Universitatis Lodziensis, nr 48, Łódź 2002, PZP, 2007, nr 3.
 16. J. Harris, Bizancjum a wyprawy krzyżowe, Warszawa 2005, PZP, 2007, nr 4
 17. M. Angold, Czwarta krucjata, Warszawa 2006, PZP, 2007, nr 4
 18. B. Popielas-Szultka, Klasztory cysterek na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu, Słupsk 2006, PZP, 2007, nr 4.
 19. M. R. Menocal, Ozdoba świata. Jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii, Kraków 2006, PZP, 2009, nr 1.
 20. J. Phillips, Druga krucjata. Rozszerzanie granic chrześcijaństwa, Poznań 2013, PZP, 2014, z. 1.

Accessibility Toolbar