Kontakt:

fuad.jomma@usz.edu.pl ; fuad@gazeta.pl , tel. 91 444 3347, gab. 226 

Zainteresowania badawcze:

Fuad Jomma – jestem absolwentem Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie adiunktem w Instytucie Nauk Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu. Prowadzę badania naukowe dotyczące przemian politycznych w Syrii i zróżnicowania społeczeństwa tego państwa ze względu na religię, pochodzenie etniczne i narodowe. Wiele miejsca w aktywności naukowej zajmuje także tematyka poświęcona Kurdom, co ma związek z moim pochodzeniem.

Ekspert

Od 2013 roku powołany przez Narodowe Centrum Nauki na eksperta

Krajowe nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, Szczecin 14.10.2018r.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Mojsiewicza na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej, 2019r.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Szczecinie

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

,,Misan Journal of Accodemic Studies” – irackie czasopismo naukowe, wydawca: University of Misan, członek Rady Naukowej pisma (od 2014 roku)

,,Zeszyty Naukowe Acta Politica Polonica” (do 2015r. – ,, Zeszyty Naukowe Acta Politica”), wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor tematyczny – polityka na Bliskim Wschodzie (od 2009 roku)

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego ,,Cyberpolitik Journal”

Monografie

Jomma, Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001, ss. 188, http://cyfrowa.bg.szczecin.pl/?v=b&id=51.

Jomma, Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na sytuację polityczną w Syrii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ss. 640.

Recenzja książki napisana przez prof. J. Zdanowskiego, ,,Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 3 z 2018r., s. 305-306, https://ksm.ka.edu.pl/tresc/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2018-nr3.pdf.

Współredakcja pracy zbiorowej

Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka, pod red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin 2016, ss. 211, https://docplayer.pl/33563228-Polska-i-europa-wobec-kryzysu-imigracyjnego.html.

Publikacje w czasopismach międzynarodowych i krajowych

Jomma, Stosunek Kurdów syryjskich do religii muzułmańskiej, [w:] ,,Licentiatvs. Zeszyty Dydaktyczno – Naukowe” tom IX, Piła 2006, s. 73-75.

Jomma, Problemy aktywizacji społeczności wiejskich na Bliskim Wschodzie, [w:] Współpraca dla rozwoju, ,,Zeszyty Naukowe” nr 1 z 2008r., s. 183-187.

 Jomma, Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej, ,,Zeszyty Naukowe Acta Politica” nr 23 z 2010r., s. 209-221.

Jomma, J. Jartyś, Syrian stage of the Arab Spring, ,,Bulletin Institute for Western Affairs” No. 82/2012, p. 4.

Jomma, K. Tillo, Powstanie, rozwój i ewolucja działalności Partii Pracujących Kurdystanu, ,,Zeszyty Naukowe Acta Politica” nr 27 z 2014r., s. 123-138.

Jomma, Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii, ,,Przegląd Politologiczny” nr 1 z 2014r., s. 273-281, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/pp-2014-1-273-282.pdf

Jomma, Ludobójstwo w irackim Kurdystanie w latach 80. XX wieku i jego umiędzynarodowienie, ,,Przegląd Strategiczny” nr 8 z 2015r., s. 329-344, http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/ps-2015-8-25.pdf

Jomma, J. Jartyś, The Role of the Alawite Minority in Maintaining the Syrian Regime, [in:] ,,World Journal of Applied and Life Sciences. New Science Series Journals” Vol. 2, No. 2, April 2015, p. 50-58.

Jomma, J. Jartyś, Social and Economic Problems of Contemporary Syria, [in:] ,,World Journal of Applied and Life Sciences. New Science Series Journals” Vol. 2, No. 2, April 2015, p. 16-25.

Jomma, The role of Muslim women in political life based on the examples of selected Muslim countries, ,,Przegląd Politologiczny” nr 4 z 2016r., p. 107-118, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/pp-2016-4-08.pdf

Jomma, A. Linka, Działalność publiczna Kurdów w Polsce na tle aktywności diaspory kurdyjskiej w Europie Zachodniej, ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1 z 2017r., s. 213-233, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/ssp-2017-1-13.pdf

Jomma, Referendum niepodległościowe w irackim Kurdystanie a reakcja międzynarodowa/europejska, ,,Przegląd Europejski” nr 2 z 2018r., s. 201-227, http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/2018-2/11_Jomma.pdf

A. Adamczyk, F. Jomma, Pozycja prezydenta w syryjskich konstytucjach, ,,Przegląd Sejmowy” nr 2 2020r., s. 9-27 http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/00DC2E9E9333D336C125857B005C8349/$file/1.Anita%20Adamczyk_Fuad%20Jomma.pdf

Artykuły w pracach zbiorowych

Jomma, A. Szczepaniak, System nauczania i wychowania w Syrii, [w:] Edukacja a wizje świata, pod red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2002, s. 212-218.

Jomma, Przemiany tożsamości kurdyjskiej w XX wieku, [w:] Przemiany cywilizacyjne i kulturowe kwestie etniczne i polonijne, pod red. A. Żukowski, Olsztyn – Gdańsk 2002, s. 99-105.

Jomma, Trzy wojny w Zatoce perskiej, a sprawa kurdyjska w Iraku, [w:] W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu, pod red. A. Abbas, Poznań 2004, s. 157-165.

Jomma, Narodziny, wesela i pogrzeby w tradycji Kurdów syryjskich, [w:] International Conference on Kurdish Studies, 17-19 May 2004, pod. red. A. Krasnowolska, M. Rzepka, Kraków 2004, s. 83-87.

Jomma, Prewencja przemocy w rodzinie – ujęcie wielokulturowe, [w:] Prewencja i edukacja w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, pod red. A. Jaworska, M. Stefański, Słupsk 2007, s. 119-128.

Jomma, Tożsamość diaspory muzułmańskiej w procesie adaptacyjnym na przykładzie Szwecji, [w:] Międzynarodowa integracja w Basenie Morza Bałtyckiego, pod red. M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin-Kraków 2008, s. 145-157.

Jomma, Diaspora muzułmańska na Zachodzie i jej związki z organizacjami fundamentalistycznymi na Bliskim Wschodzie, [w:] Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, pod red. L. Kacprzak, J. Knopka, Piła 2008, s. 209-219.

Jomma, Kurdowie w Syrii. Aspiracje i oczekiwania, [w:] Kurdowie i Kurdystan Iracki na przełomie XX i XXI wieku, pod red. A. Abbas, P. Siwiec, Poznań 2009, s. 239-248.

Jomma, Kwestia kurdyjska w Iraku – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Polityczne wymiary etniczności, pod red. M. Mieczkowskiej, D. Scholie, Kraków 2009, s. 134-143.

Jomma, M. Orzechowski, Bariery i szanse przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu – przegląd zagadnień, pod red. C. Trosiak, Poznań 2009, s. 97-104.

Jomma, Muzułmanie w Wielkiej Brytanii, [w:] Od Thatcher do Blaira, Wielka Brytania na przełomie XX i XXI wieku, pod red. H. Toszka, T. Czapiewskiego, Szczecin 2010, s. 175-187.

Jomma, System polityczny Syrii a ,,Arabska Wiosna Ludów”. Reforma państwa, czy upadek reżimu?, [w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po roku 2010, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Łódź 2012, s. 123-138.

Jomma, D. Wybranowski, Rola portali społecznościowych w wydarzeniach Arabskiej Wiosny, [w:] Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, pod red. W. Opioła, M. Popiołek, Toruń 2014, s. 120-149.

Jomma, B. Wach, Problemy eutanazji i wspomaganego samobójstwa w doktrynie islamu, [w:] Kultura medyczna islamu, pod red. B. Płonka-Syroka, Ł. Braun, Warszawa 2014, s. 211-224.

Jomma, Fundamentalistyczno-terrorystyczna działalność organizacji Dżabhat an-Nusra w Syrii, [w:] Aktywacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na Kijowskim Euromajdanie, pod red. A. Wojtaszak, Szczecin 2014, s. 197-211.

Jomma, Prześladowanie jazydów, czystki etniczne i próba wykorzenienia ich tożsamości kulturowej przez Państwo Islamskie, [w:] W kręgu zagadnień świata arabskiego, pod red. A. Abbas, A. Maśko, Poznań 2015, s. 369-384.

Jomma, Integracja muzułmanów w Europie – szanse i bariery, [w:] Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości Migracje i mniejszości, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2016, s. 67-82, http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2016-Polityczne-i-spo%C5%82eczne-aspekty-wielokulturowo%C5%9Bci.-Migracje-i-mniejszo%C5%9Bci.pdf..

Jomma, Społeczno – ekonomiczne i polityczne przyczyny uchodźstwa do Europy na przykładzie wybranych państw Bliskiego Wschodu, [w:] Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka, pod red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin 2016, s. 95-112, https://docplayer.pl/33563228-Polska-i-europa-wobec-kryzysu-imigracyjnego.html.

Jomma, Znaczenie współpracy państw zachodnich z Kurdami w walce przeciwko Państwu Islamskiemu w Iraku i Syrii, [w:] Czarny Ląd i Świat Arabski: siła argumentu czy argument siły?, pod red. B. Pączek, Gdynia 2016, s. 109-120.

Jomma, J. Jartyś, Alawici w wydarzeniach politycznych Arabskiej Wiosny Ludów w Syrii, [w:] Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Afryka i Azja, pod red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, t. 2, Lublin 2016, s. 79-95.

Jomma, From passive to active social policy. The shift in the Swedish refugee assistance system, ( in:) Social services in work with refugees on polish on polish german cross- border region, (ed.) B. Kromolicka, A. Linka, Szczecin 2018, p. 27-38, http://spoleczna.whus.pl/wp-content/uploads/2018/11/S%C5%81U%C5%BBBY-SPO%C5%81ECZNE-W-PRACY-Z-UCHOD%C5%B9CAMI-NA-POGRANICZU-POLSKO-NIEMIECKIM.pdf.

Pobyty naukowe w ramach Programu ERASMUS

Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy, wrzesień 2011r.

Högskolan Dalarna, Falun, Szwecja, maj 2012r.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja, maj 2013r.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja, wrzesień 2015r.

Högskolan Dalarna, Falun, Szwecja, kwiecień 2017r.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja, kwiecień 2018r.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja, kwiecień 2019r.

Wygłoszone referaty na wybranych międzynarodowych i krajowych konferencjach

International Conference on Kurdish Studies, Institute of Oriental Philology of the Jagiellonian University, Kurdish Center of Information and Documentation, Polish Academy of Science-Cracow, Kraków 17-19.05.2004r., Referat: Narodziny, wesela i pogrzeby w tradycji Kurdów syryjskich

International Conference on Turkish Studies, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1.05.2006r., Referat: Problem kurdyjski w Turcji

Konferencja międzynarodowa pt. Unia Europejska po rozszerzeniu 2007 r., INPiD UAM, Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice 7-8.02.2008r., Referat: Relacje Turcji z Unią Europejską – szanse i zagrożenia

Konferencja międzynarodowa pt. Kurdystan iracki i Kurdowie na przełomie XX i XXI wieku, Pracownia Studiów Kurdologicznych Instytutu Orientalistycznego UAM, Poznań 17-18.03.2008r., Referat: Naród kurdyjski w Syrii. Aspiracje i oczekiwania

II Kongres Politologii pt. Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, WNPiD UAM, Poznań 19-21.09.2012r., Referat: Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii

Konferencja pt. Przemiany społeczno-polityczne na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce, Katedra Arabistyki i Islamistyki przy współpracy Zakładu Iranistyki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 17–18.10.2011r., Referat: System polityczny Syrii a ,,Arabska Wiosna Ludów”. Reforma państwa czy upadek reżimu?

IX Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna, Katedra Studiów Azjatyckich Wydziału Neofilologii UAM, Poznań 13-14.10.2014r., Referat: Prześladowanie jazydów oraz próba wykorzenienia ich tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie

 Conference Poland-Turkey: 600 Years of Diplomatic Relations, WNPiD UAM, Poznań 5.11.2014r., Referat: Polish-Turkish Economic Relations under the Rule of Peace and Justice Party

Ogólnopolska konferencja pt. Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości, Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 24-25.11.2015r., Referat: Udział Kurdów w wyborach samorządowych w Polsce

XVI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan obecny i scenariusze na przyszłość, WNPiD UAM, Słubice 4-5.02.2016r., Referat: Problemy aktualnej migracji z obszaru Syrii do Europy. Propozycje i prognozy dla potencjalnego rozwiązania kryzysu migracyjnego

The seminar Social Work with Refugees and (I)mmigrants, The Section of Scial Work of Polish  Sociological Association, the Chair of Social Pedagogy, Institute of Educations, Faculty of Humanities University of Szczecin, Szczecin 25.04.2016r., Referat: Problems the Refugges System on examples of Sweden and Netherlands

Ogólnopolska konferencja pt. Migranci i mniejszości. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, WNPiD UAM 5-6.05.2016r., Referat: Szanse i bariery integracji muzułmanów w państwach UE

Al-hitab al-saqafi we al-hadari al-muasir we abaadahu al-mustaqbaliya fi muwajahat al-fikr al-takfiri we al-irhabi, Muasasat al-wilaya al-saqafiya, Irak, Dhi Qar, 29-30.03.2017r. (Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesny Dyskurs Kulturowy i Cywilizacyjny i jego przyszłe wymiary w konfrontacji z ideologią fundamentalistyczną i terrorystyczną, Kulturalny Instytut Pozarządowy), Dhi Qar, 29-30.03.2017r., Referat: Tasir al-hajamat al-irhabiya ala mashair al-rai al-aam fi dual al-itihad al-aurobi (Wpływ ataków terrorystycznych na opinię publiczną w państwach Unii Europejskiej)

III Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polska i Europa w dobie migracji. Postawa władz i społeczeństw europejskich wobec mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów, WNPiD UAM, Poznań 11-12.05.2017r., Referat: Przyczyny migracji chrześcijan z Syrii do Europy Zachodniej

VI Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wydział Politologii UMCS, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Lublin 14-15.09.2017r., Referat: Konsekwencje ,,drenażu mózgów” dla państw wysyłających i przyjmujących na przykładzie Syrii

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki pt. Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin 26-28.09.2017r., Referat: Stosunki między Turcją a UE w rozwiązaniu kryzysu imigracyjnego

XVIII Międzynarodowa konferencja naukowa Europa XXI wieku, WNPiD UAM, Słubice 1-2.02.2018r., Referat: Społeczność międzynarodowa wobec dążeń niepodległościowych Kurdów na przykładzie referendum z 2017 roku

I Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 22-23.03.2018r., Referat: Polityka władz Syrii wobec Kurdów

IV Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku, WNPiD UAM, Poznań 10-11.05.2018r., Referat: Pochodzenie etniczne, narodowe i religijne syryjskich imigrantów

3rd İstanbul Bosphorus International Conference on Cyberpolitics and Ceybersecurity, June 27-30, 2019 Dragos – İstanbul

Referat: Development of the Internet and social and political crises in Syria

Udział w debacie pt. Bliski Wschód a bezpieczeństwo Polski, 4.02.2020r., Organizator – Ośrodek Debaty Międzynarodowej Szczecin

Międzynarodowa konferencja Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice 6-7.02.2020r.

Referat: Muzułmanie szansa czy zagrożenie dla spójności społecznej i kulturowej UE

Organizacja spotkań i wykładów

Organizacja spotkania z dr Saadem Jawad Kindeelem, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Iraku w Warszawie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 26.04.2012r.

Organizacja spotkań ambasadora dr Saada Jawad Kindeela z Prorektorem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Andrzejem Witkowskim, Wiceprezydentem Miasta Szczecina Krzysztofem Soską i Wojewodą Zachodniopomorskim Marcinem Zydorowiczem, Szczecin 26.04.2012r.

Organizacja wykładu zatytułowanego Podstawowe zadania Straży Granicznej, jej funkcjonowanie na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wykład wygłosił mjr Zbigniew Pałka ze Straży Granicznej w Szczecinie, Szczecin, 15.01.2013r.

Organizacja wykładu Newafa Khalila (Prezesa Centrum Studiów Kurdyjskich w Bochum) zatytułowanego Rola Kurdów w konflikcie syryjskim dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 17.01.2017r.

Współorganizator debaty pt. Europa wobec Kurdów wraz z Fundacją Europejska, Szczecin 29.11.2019r.

Accessibility Toolbar