Kontakt:

e-mail: szczepan.stempinski@usz.edu.pl

gabinet 036, tel. 91 444 3292

 

Zainteresowania badawcze:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w sporcie,
 • Bezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego,
 • Ćwiczenie jako forma podnoszenia sprawności działań w zarzadzaniu kryzysowym.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1985 r.), Oficerskiego Studium Podyplomowego ASW (1990 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa administracyjnego i samorządowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2005 r.). Mł. insp. Policji w st. spoczynku.
 • W latach 1996-2002 Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Szczecinie,
 • W latach  2002-2007 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie. W okresie służby w Policji wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
 • W 2012 obronił, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Panfila, pracę doktorską pt. ,,Czynniki warunkujące bezpieczeństwo widowiska sportowego o podwyższonym poziomie ryzyka, na przykładzie meczu piłki nożnej”.
 • Od 2007 r. Pełnomocnik, a w latach 2011-2017 Doradca Prezydenta Miasta Szczecin ds. bezpieczeństwa.
 • Jest m. in. twórcą pododdziału policji konnej w Szczecinie oraz współautorem koncepcji bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla m. Szczecina, a także zapewnienia bezpieczeństwa Regat TTSR 2013 r.
 • Od 2015 r. Przewodniczący Zespołu ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego w Szczecinie.
 • W latach 2012-2014  członek Komisji ds. Licencji Klubowych,
 • W latach  2010-2015 delegat meczowy PZPN.
 • Od 2011 r. przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.
 • W latach 2015-2019 członek Rady Wydziału Humanistycznego US.
 • Uczestnik i organizator szkoleń, treningów i symulacji sprawdzających działania podmiotów uprawnionych do działania w sytuacjach kryzysowych.
 • Organizator i uczestnik kilkudziesięciu seminariów i konferencji naukowych. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim, prac licencjackich, recenzent wielu publikacji, prac licencjackich i magisterskich oraz dyplomowych. Instruktor strzelectwa sportowego.

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Samodzielne monografie naukowe oraz pod redakcją lub współredakcją:

 1. Stempiński Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w świetle opinii ekspertów, Minerwa Wyd. Naukowe WH US 2016, ISBN 978-83 -64277-70-2, s.204. Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w świetle opinii ekspertów
 2. Czapiewski, Sz. Stempiński (red.), Absolwent na rynku pracy Szczecińskiego obszaru Metropolitalnego. Wymiar społeczny i polityczny, Adam Marszałek Toruń 2015,
  ISBN 978-83-8019-091-7, s. 256.
 3. J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red.), 25 lat samorządu
  z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania,
  Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2015, ISBN 978-83-7867-331-6, s.364.
 4. Czapiewski, Jarosław J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red.), Szczeciński Obszar Metropolitalny. Bezpieczeństwo, rozwój, funkcjonowanie. Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2016, ISBN 978-83-7518-785-4, s. 144.
 5. Guźniczak, Sz. Stempiński (red.), Działania obowiązanych podmiotów w sytuacji kryzysowej podczas masowej imprezy sportowej. Wymiar prawny, teoretyczny
  i praktyczny na przykładzie ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem ,,Widzowie”,
  Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2017, ISBN 978-83-7867-386-6, s.186.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. Stempiński, Rola delegata wydziału bezpieczeństwa na obiektach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. [w:] W. Pływaczewski,
  J. Kudrelek (red.), Przestępczość stadionowa – etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku, WSPol Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-269-1, s. 211-216. Rola delegata wydziału bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich a bezpieczeństwo meczu piłkarskiego na przykładzie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
 2. Stempiński, Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników meczu piłki nożnej. Komunikat z badań policjantów, organizatorów i sędziów piłkarskich. [w:]
  A. Aksamitowski, M. Cupryjak (red.), Świat – Konflikty – Pokój. Teoretyczne
  i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością ,
  Uniwersytet Szczeciński 2012, , ISBN;978-83-7518-529-4, s. 285-307. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników meczu piłki nożnej. Komunikat z badań policjantów, organizatorów i siędziów piłkarskich
 3. Stempiński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa Gminy Miasto Szczecin
  [w:] T. Czapiewski, M. Sikora (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne
  w województwie zachodniopomorskim Szczecin,
  PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk Sp. j. 2012, ISBN 978-83-7518-522-5, s. 81-90. Wybrane aspekty bezpieczeństwa Gminy Miasta Szczecin
 4. Stempiński, Informowanie ludności w sytuacjach kryzysowych na przykładzie awarii energetycznej – blackout’u – w Szczecinie w 2008 roku.
  [w:] M. Cupryjak, J. Pilżys (red.), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych . Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Uniwersytet Szczeciński 2013, ISBN 978-83-7518-609-3, s. 189-197. Informowanie ludności w sytuacjach kryzysowych na przykładzieawarii energetycznej
 5. Stempiński, Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w sezonie 2012/2013 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. [w:] T. Czapiewski, M. Sikora, (red.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim. Diagnoza i profilaktyka. PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk Sp j. Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-657-4, s. 87-99. Bezpieczeństwo meczów piłki w sezonie 2012-2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego
 6. Stempiński. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Szczecina podczas Finału Regat TTSR 2013 r. Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na wodach przygranicznych Polskii Niemiec, Szczecin 2013, ISBN; 978-83-938382-0-2, s. 69-78. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Finału Regat The Tall Ship’s Races 2013 w Szczecinie
 7. Stempiński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego po uruchomieniu Terminalu LNG w Świnoujściu, [w:] J. J. Piątek, R. Podgórzańska. (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Adam Marszałek Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-841-2, s. 93-103. Wybrame aspekty bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu
 8. Stempiński Chuligaństwo stadionowe czy stadionowy terroryzm, [w:]
  K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz
  (red), Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka, PWSZ, Gorzów Wlkp. 2014 ISBN 978-83-63134-27-3, s. 78-86. Chuligaństwo stadionowe czy stadionowy terroryzm
 9. Stempiński Rola wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa imprez masowych, [w:] T. Czapiewski, M. Sikora (red.), Profilaktyka bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin 2014, ISBN 978-83-7518-732-8, s.41-46. Rola wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa imprez masowych
 10. Stempiński, Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane aspekty. [w:]
  T. Czapiewski, Sz. Stempiński (red.), Absolwent na rynku pracy Szczecińskiego obszaru Metropolitalnego. Wymiar społeczny i polityczny. Adam Marszałek Toruń 2014, ISBN 978-83-8019-091-7, s. 100-107. Abslowent na rynku pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 11. Stempiński Użycie broni palnej w działaniach antyterrorystycznych. [w:] A. Aksamitowski, M. Cupryjak (red.), Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Aspekty historyczne, prawne i praktyczne. Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2015, ISBN 978-83-7867-283-8, s. 275-289. Użycie broni palnej w działaniach antyterrorystycznych
 12. Stempiński. Zgromadzenie nienotyfikowane jako forma protestu wyborczego. [w:] M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak, (red.), Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy-Kandydaci -Kampanie, Minerwa Wyd. Naukowe WH US 2016,, ISBN 978-83-64277-77-1, s. 169-178. Zgromadzenie nienotyfikowane jako forma protestu wyborczego
 13. Guźniczak, Sz. Stempiński, Straż Miejska w Szczecinie z perspektywy 25 lecia samorządu terytorialnego. [w:] J.J. Piątek, R. Podbórzańska, Sz. Stempiński, (red.). 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania. Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2015, s.364. ISBN 978-83-7867-331-6, s. 211-239. 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina
 14. Stempiński, Widowisko piłkarskie –aspekt organizacyjny [w:] Stadion otwarty czy zamknięty? Przyczyny, fakty i skutki zachowań kibiców. K. Arys, M. Arys (red.), Kampol s. j. Szczecin 2015, ISBN 978-83-938286-1-6, s.41-55. Widowisko piłkarskie – aspekt organizacyjny
 15. Stempiński, Bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty zagrożeń. [w:]
  T. Czapiewski, Jarosław J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red.), Szczeciński Obszar Metropolitalny. Bezpieczeństwo, rozwój, funkcjonowanie. Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2016, ISBN 978-83-7518-785-4, s. 93-106. Bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty zagrożeń
 16. Stempiński, Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa oraz zarządzanie kryzysowe. [w:] T. Czapiewski, Jarosław J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red.), Szczeciński Obszar Metropolitalny. Bezpieczeństwo, rozwój, funkcjonowanie. Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2016, ISBN 978-83-7518-785-4, s. 107- 120. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa oraz zarządzanie kryzysowe
 17. Stempiński, Ćwiczenia pod kryptonimem „Widzowie”. Aspekt organizacyjno-formalny, [w:] C. Guźniczak, Sz. Stempiński (red.), Działania obowiązanych podmiotów w sytuacji kryzysowej podczas masowej imprezy sportowej. Wymiar prawny, teoretyczny i praktyczny na przykładzie ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „Widzowie”, Volumina Daniel Krzanowski Szczecin 2017, ISBN 978-83-7867-386-6, s. 43-56. Widzowie. Aspekt organizacyjno – formalny
 18. Stempiński, Wielowymiarowość determinantów kształtujących bezpieczeństwo Gminy Miasto Szczecin podczas finałów regat The Tall Schip’s Races. [w:]
  J. Kisielnicki, T. Płusa, Stanisław J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, Oficyna Wydawnicza P Rz. Rzeszów 2017, ISBN 978-83-943405-3-7, s. 103-115. Wielowymiarowość determinantów kształtujących bezpieczeństwo Gminy Miasto Szczecin podczas finałów regat The Tall Ship’s Races
 19. Stempiński, hasła: bezpieczeństwo imprez masowych, s.66-69, straż gminna (miejska), s.575-578, środki przymusu bezpośredniego, s. 609-612, widowisko sportowe, s.719-721, zgromadzenie, s. 774-779. Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] W. Fehler, J. J. Piątek, R. Podgórzańska, (red.), Wyd. Naukowe WHUS Szczecin 2017, ISBN 978-83-64277-86-3.
 20. Stempiński, Bezpieczeństwo imprez masowych w programach wyborczych partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2015 roku w Polsce. Założenia
  i realizacja.
  [w:] M. Kamola-Ćieslik, Ł. Tomczak, (red.), Wydawnictwo Naukowe US Szczecin 2018, I(SBN 978-83-7972-199-3, s. 83-92. Bezpieczeństwo imprez masowych w programach wyborczych partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2015 roku w Polsce
 21. Guźniczak, Sz. Stempiński, Bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich
  w Polsce. Stan faktyczny w ujęciu prawnym i statystycznym
  [w:] M. Kamola -Cieślik, Ł. Tomczak, (red.), Adam Marszałek Toruń 2020, ISBN-978-83-8180-244-4, s. 325-345.

 

Artykuły naukowe:

 1. Stempiński, Impreza masowa musi być bezpieczna. ,,POLICJA” WSPol Szczytno 2008, Nr 4: ISSN 1640-9280, s. 59-63.
 2. Stempiński, C. Guźniczak. Bezpieczeństwo imprez masowych-rola straży gminnych (miejskich) na przykładzie straży miejskiej w Szczecinie. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ,,Zeszyty Naukowe” 2009, 2(10): ISSN 1641-9707, s. 197-205. Bezpieczeństwo imprez masowych – rola Straży Gminnych na przykładzie Straży Miejskiej w Szczecinie
 3. Stempiński, Zadania Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku na stadionach, WSPol Szczytno ,,POLICJA” 2009, Nr 3: ISSN 1640-9280, s. : 45-48.
 4. Stempiński, Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo widowiska sportowego-wybrane aspekty. Komunikat z badań w grupie policjantów. WSPol Szczytno ,,POLICJA” 2010, Nr 4: ISSN 1640-9280, s. 47-55. Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo widowiska sportowego – wybrane aspekty. Komunikat z badań w grupie policjantów
 5. Stempiński, Organizacja bezpieczeństwa Finału Regat The Tall Ship’s Races 2007 w Szczecinie, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Rok VI-2012 : ISSN 1898-3189, s. 303-309. Organizacja bepieczeństwa imprezy masowej na przykładzie finału TTSR 2007
 6. Sabat, Sz. Stempiński Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Politica Polonica 2016 nr 1 (35): ISSN 2451-0432, s. 35-47. s. 35-47.Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce
 7. Sz. Stempiński, Kompetencje absolwenta kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
  na rynku usług w zakresie bezpieczeństwa.
  Zeszyty naukowe ZNWSIZiA tom 15, Zeszyt 2 (39), Warszawa 2017: eISSN 2449-9838, s. 122-135,
 8. Sz. Stempiński, Próba rozważań na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa w sporcie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej  Humanities and Social Sciences HSS, vol. XXII, 24 (4/2017), October-December 2017, (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918), s.225-235. Próba rozważań na temat bezpieczeństwa w sporcie
 9. Sz. Stempiński Image monitoring as a factor shaping the security of the Municipality of the City of Szczecin. MMR, vol. XXIV, 26 (3/2019), July-September 2019 (p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758) s. 83-93. Image monitoring as a factor shaping the security of the municipality of the city of Szczecin

 

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych a w szczególności meczów piłki nożnej oraz bezpieczeństwo we współczesnym sporcie.
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa samorządowego, w tym zarządzanie kryzysem.

 

Prowadzone przedmioty (wybrane):

 • Bezpieczeństwo imprez masowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni.
 • Środki przymusu bezpośredniego.
 • Zasady interwencji.
 • Taktyka i technika interwencji.
 • Procedura zatrzymania osób.
 • Analiza zagrożeń na poziomie lokalnym i krajowym.

Accessibility Toolbar