Kontakt:

e-mail: janusz.ruszkowski@usz.edu.pl
gabinet 201, tel. 91 444 3270

 

Zainteresowania badawcze:

 • stosunki międzynarodowe, studia europejskie

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • –2001 – wicedyrektor Ośrodka Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • 200-2003 – dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2002-2005 – wicedyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki
 • 2005 – 2020 –  dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • 1995 –2007 Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki im. J. Monneta
 • 2007-2011 – Kierownik Jean Monnet Chair of the European Union
 • 2011- -do chwili obecnej Kierownik Jean Monnet Chair ad Personam
 • 2019- do chwil obecnej kierownik Katedry Studiów Międzynarodowych i Europejskich

 

Staże i stypendia zagraniczne:

 • Uniwersytet w Bonn (1989 r.) – 2-tygodniowy staż naukowy na zaproszenie strony niemieckiej (prof. Adolf Jacobsen)
 • Uniwersytet w Kijowie (1989 r.) – półroczny staż naukowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uniwersytet w Greifswaldzie (1990 r.) – tygodniowy pobyt badawczy na zaproszenie strony niemieckiej (prof. Bernd Krause)
 • Uniwersytet w Freiburgu (1992 r.) – miesięczny staż naukowy w ramach programu DAAD.
 • Uniwersytet w Hamburgu (1993 r.) – tygodniowy pobyt naukowy połączony z kwerendą
 • Uniwersytet w Würzburgu (1996 r.) – półroczny staż badawczy Fundacji Friedrich Ebbert Stifftung
 • Tygodniowy pobyt naukowy w instytucjach europejskich Bruksela-Bonn-Berlin (2002 r.) w ramach programu DAAD
 • Freie Universität w Berlinie (2002 r.) – tygodniowy pobyt naukowo-badawczy (grant DAAD/KBN)
 • Pobyt naukowo-szkoleniowy w Uniwersytecie Bordeaux (tygodniowy staż w ramach LLP) (2010 r.).
 • Pobyt naukowo-szkoleniowy na Uniwersytecie Cergy-Pontoise (tygodniowy staż w ramach LLP (2011 r.)
 • Pobyt naukowy na Uniwersytecie w Genui (tygodniowy staż w  ramach programu LLP,  2012 r.)
 • Pobyt naukowy na Uniwersytecie w Bari (tygodniowy staż w ramach programu LLP, 2013 r.)
 • Pobyt Naukowy na Uniwersytecie w Salamance (tygodniowy staż w ramach programu Erazmus, 2014 r.)
 • Pobyt Naukowy na American College w Atenach (tygodniowy staż w ramach programu Erazmus, 2015 r.)
 • Pobyt Naukowy na Uniwersytecie w Bilbao (tygodniowy staż w ramach programu Erazmus 2016 r.)
 • Pobyt Naukowy na Uniwersytecie w Padwie (tygodniowy staż w ramach programu Erazmus 2017 r.)
 • Pobyt Naukowy na Uniwersytecie w Lizbonie (tygodniowy staż w ramach programu Erazmus 2018 r.)
 • Pobyt Naukowy na Uniwersytecie w Catanii (tygodniowy staż w ramach programu Erazmus 2019 r.)

 

Wykłady na uniwersytetach za granicą:

 • Deutsch-polnische grenzüberschreitende Zusammenarbeit,  Europ̼̼aische Akademie Waren, 1993.
 • Germany as a Bridge for Central and Eastern Europe Countries to the
 • European Union,  Universita di Catania, Dipartimento di Studi Politici, 20. 05. 1997.
 • Scandinavian Countries as a Bridge for Central and Eastern Europe Countries to the European Union,  Universita di Catania, Dipartimento di Studi Politici, 19. 05. 1997.
 • Central and Eastern Europe Countries and Enlargement of European Union, Universita di Catania, Dipartimento di Studi Politici, 19. 1997.
 • The Development of the Main Initiatives of Baltic Sea Region,Univerista di Catania, Dipartimento di Studi Politici, 3. 2000.
 • The Levels of the Baltic Integration,  Universita Olomouc, Pravnicka Fakulta, czerwiec 2006.
 • Institutionalisation of International Cooperation in the Baltic Sea Region, Selcuk University of Konya  (Turcja),  czerwiec 2007.
 • The Process of Europeanisation of Visegrad Countries. The case of Poland, European Univeristy of Tirana (EUT), 28.01.2015.
 • The Visegrad Countries in The Multi-level Governance of the European Union. Theory and Practice, European Univeristy of Tirana (EUT), 1.02.2015.
 • The Process of Europeanisation, European Univeristy of Tirana (EUT), 7.05.2016.
 • The Multi-level Governance of the European Union, European Univeristy of Tirana (EUT), 9.05.2016.
 • EU Policy: Lesson learned from the Visegrad Countries, European Univeristy of Tirana (EUT), 7.06.2018
 • Polish Road towards the European Union. Experince for Albania, European Univeristy of Tirana (EUT), 8.06.2018.

 

Uzyskane granty międzynarodowe i kierowanie nimi:

 • PHARE/FIESTA II (1997-1998), dwuletni grant Unii Europejskiej pt. Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej.
 • Jean Monnet Project of The European Union on Common Foreign and  Security Policy of    EU (1998-2001).
 • PHARE Cross-Border Co-operation, pt. Samorząd terytorialny w Polsce w drodze do Unii Europejskiej (1999 r.).
 • Inicjatywy Proeuropejskie PHARE 1997 Integracja Europejska pt. Dialog o Unii Europejskiej (2000 r.).
 • Jean Monnet Project Permanent Course on Northern Dimension of EU (2001-2003).
 • Jean Monnet Project Permanent Course on Poland and European Union, (Coll. Balt.) (2001-2003).
 • Jean Monnet Centre of Excellence przy Katedrze Europejskiej im J. Monneta Uniwersytetu Szczecińskiego (2002-2005).
 • Grant Unii Europejskiej Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU (2005-2008).
 • Grant Unii Europejskiej  Jean Monnet ad Personam pt. Multi-level Governance of the EU in the European Studies (Advanced Impact to the Research Agenda) (2011-2014)

 

Uzyskane granty krajowe i kierowanie nimi:

 • Grant Ministerstwa Gospodarki w Warszawie na dwudniowe szkolenie dla pracowników Ministerstwa pt. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki wskutek integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa, 1999 r.
 • Program Informowania Społeczeństwa (PIS), cykl spotkań europejskich w województwie zachodnipomorskim (2000 i 2001)
 • Projekt naukowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) pt. Euro-wspólna waluta Europy (2002 r.)

 

Udział w Projektach międzynarodowych w charakterze wykonawcy

 • Grant Europejskiego Funduszu Wyszehradzkiego (VUSG) pt. EU Policy: Lesson learned from the Visegrad Countries” under the Visegrad University Studies Grant (VUSG), realizowany w latach 2014-2018.Koordynator: European University in Tirana (Albania). Wykonawcy: Istvan Balazs z Central European University in Budapest, Janusz Ruszkowski Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Członkostw w stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych

 • European Community Studies Association (ECSA) (od 2002 r.)
 • European Political Science Network Association (Eps-Net) ( od 2001 r.)
 • Jean Monnet Community (JMC) (od 1997 r.)

 

Członkostwo w Stowarzyszeniach i organizacjach krajowych:

 • Polska Akademia Nauk (Komitet Nauk Politycznych)
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od 1989)
 • Polskie Stowarzyszenie Studiów Europejskich (od 1996 r.)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (od 2015 r.)

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Kościół ewangelicki w NRD. Geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971-1989, Poznań 1995.
 • Leksykon Integracji Europejskiej (Wspólnie z E. Górnicz, M. Żurkiem), PWN Warszawa 1998 (wydanie pierwsze), 2002, (wydanie drugie poszerzone i uzupełnione, 2003 (wydanie trzecie), 2004 (wydanie czwarte z płytą CD).
 • Kościół Katolicki w zjednoczonych Niemczech. Ewolucja pozycji społeczno-politycznej w latach 1990-1998, Szczecin 2001.
 • Euro-wspólna waluta zjednoczonej Europy (wspólnie z M. Żurkiem), Szczecin 2003.
 • Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa 2007.
 • Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Parlament Europejski. Dynamika instytucjonalna i kompetencyjna, Szczecin 2010.
 • Europeizacja, Analiza Oddziaływania Unii Europejskiej, Warszawa 2019.
 • Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, (wspólnie z L. Wojnicz), Szczecin-Warszawa 2012.
 • Multi-level Governance w Unii Europejskiej, (wspólnie z L. Wojnicz), Szczecin Warszawa 2013.
 • Państwo w Unii Europejskiej, pod red. J. Ruszkowski, R. Podgórzańska, Szczecin 2017.

 

Ważniejsze artykuły naukowe opublikowane za granicą:

 • DDR-Forschung in Polen, „Aktuelles aus der DDR-Forschung”, 1/97, „Deutschland Archiv”, Köln,  Nr. 2, März, April, 1997,  s. 326.
 • Geopolitical model of the Baltic Europe in the Nineties, Department of Political
 • Studies – University of Catania, Jean Monnet Working Papers in Comparative and    International Politics, Catania 1999.
 • Das geopolitische Modell Europas im Ostseeraum in den Jahren 1990-1998, „deutsche studien”, Lüneburg, Nr 142, Heft 2, 1999, s. 108.
 • Some Remarks about the Future Governance of Europe (wspólnie z A. Głowackim), Europe
 • 2004 – Le Grand Debat, Setting the Agenda and Outlining the Option, European
 • Commission, Brussels, 25 and 16 October 2001.
 • Supranationalism between the nation-state and international cooperation, „Journal of Public
 • Administration and Policy Research”, Vol. 1 (1),  May 2009, s. 4.
 • Kein verflixtes siebtes Jahr. Zwischenbilanz nach Polen EU-Beitritt, „Welt Trends“. Zeitschrift für Internationale Politik, Potsdam, Nr. 78, 2011, s. 49.
 • The Fuzzy Set Method in the Studies on the Multilevel Political System of he European Union, „UNIO. EU Law Journal“, Universidado do Minho, Vol., 1. No. 1, July 2015, 27-39.
 • Supranational Democracy in the European Union: Introductory theoretical analysis, ,,Romanian Journal of Political Science”, 2019, Vol. 19, No 1.

 

Wyróżnienia międzynarodowe:

 • Zgoda Komisji Europejskiej (agencja EACEA) na utworzenie pierwszej w Polsce katedry europejskiej w sieci  Jeana Monneta w 1996 r.
 • Przyjęcie do globalnego gremium profesorów Unii Europejskiej Jean Monnet Community of the European Union w 1997 r.
 • Powołanie przez Prezydenta Komitetu Regionów Unii Europejskiej do Selection Board of the Committee of the Regions of the European Union na okres 2011-2012.
 • Zaproszenie przez Rektora European University of Tirana na cykl sześciu wykładów na temat doświadczeń krajów Grupy Wyszehradzkiej z członkostwa w Unii Europejskiej i wniosków, jaki z tego płyną dla Albanii.

Accessibility Toolbar