• Invitation/ Zaproszenie

  CONFERENCE PROGRAMME

  Excellent science – Support for scholarly conferences

  International scholarly conference

  “Woman-Migration-Safety. Experiences, Policies, Prospects”

  9-10 June 2022

  The idea of the conference was worked out as early as in January 2020 during two cross-border interdisciplinary meetings of political scientists, sociologists, economists, representatives of non-governmental organizations, self-government (central and local level) and formal and informal organizations (which cooperate with the organizers) that affiliate migrants.

  The purpose of the conference is to analyse the subject matter of migrant women while taking into consideration political, economic and legal mobility. Special focus will be given to determinants of migrations that are the consequence of the COVID-19 pandemic. The organizers intend to fully articulate the question of gender as a significant parameter of migration, not often taken into account in research and practice. The research on migrant women does not only concentrate on family networks and policy, but also on women as a personal driving force and their activity that change the target country’s social status. We are equally interested in migrant women’s social experiences and in the matters of legal regulations that are the realization of local, national and transnational migration policies. The understanding of women’s migration must unequivocally take into account different kinds and effects of such movements, including temporary, permanent, illegal, economic and conflict-induced migration. Researchers that investigate these issues emphasise the complexity of the interaction between the phenomena of movement of persons and intermediary structures, noting their crucial role in directing migration flows. Scholarly papers and the emerging research that analyse the situation of women during the pandemic show that the conference’s focus fits within current mainstream studies. During the conference we would like to take a look at these structures while considering the experience of organizations and institutions that deal with women migration issues in their practice. The multidimensional approach to the areas defined below will not only provide a material impulse for further scientific research, but it will also lend support for the self-government and the third sector as the theoretical discussion gets included in everyday practice.


  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

  Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi

  oraz

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

  „Woman-Migration-Safety. Experiences, Policies, Prospects”

  Szczecin 9-10 czerwca 2022r.

   

  Idea konferencji została wypracowana podczas dwóch transgranicznych interdyscyplinarnych spotkań: politologów. socjologów, ekonomistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu (szczebla centralnego i terytorialnego) oraz współpracujących z organizatorami formalnych i nieformalnych organizacji zrzeszających migrantów.

  Celem konferencji jest analiza zjawiska migrujących kobiet z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych i prawnych mobilności. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na uwarunkowania migracji stanowiące następstwo pandemii COVID-19. Intencją organizatorów jest pełniejsze wyartykułowanie kwestii płci jako znaczącego parametru migracji, nie zawsze uwzględnianego w badaniach i praktyce. Badania dotyczące migrantek koncentrują się nie tylko na sieciach rodzinnych i polityce, ale także na sprawstwie podmiotowym kobiet i ich działaniach, zmieniających status społeczny w kraju docelowym. Interesują nas zarówno doświadczenia społeczne migrantek, jak i kwestie regulacji prawnych, będących realizacją lokalnych, narodowych i ponadnarodowych polityk migracyjnych. Zrozumienie migracji kobiet w oczywisty sposób musi uwzględniać różne rodzaje i efekty migracji, w tym migrację tymczasową, stałą, nielegalną, zarobkową i wywołaną konfliktami. Badacze zajmujący się kwestią migracyjną podkreślają złożoność interakcji pomiędzy zjawiskami przepływu osób i strukturami pośredniczącymi, zauważając ich istotną rolę w kierowaniu ruchami migracyjnymi. Artykuły naukowe oraz powstające badania, które podejmują analizę sytuacji kobiet w czasie pandemii, wskazują że podjęta tematyka konferencji wpisuje się w nurt aktualnie prowadzonych badań. Chcemy podczas konferencji przyjrzeć się takim strukturom, uwzględniając doświadczenia organizacji i instytucji podejmujących w swojej praktyce zjawisko migracji kobiet. Wielowymiarowe podejście do zdefiniowanych poniżej obszarów konferencji, będzie stanowiło istotny impuls nie tylko do dalszych badań naukowych, ale także będzie stanowiło wsparcie do samorządu oraz trzeciego sektora, ze względu na włączenie rozważań teoretycznych do praktyki codziennej.

 • Podstawowe informacje

  • Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do 16 maja 2022 drogą elektroniczną na adres mailowy: aleksandra.raba-schulze@usz.edu.pl lub wypełnić formularz dostępny pod adresem  https://bit.ly/woman_us
  • Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł dla pracowników naukowych, 150 zł dla doktorantów (termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 22 maja 2022 r.). W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad, uroczystą kolację.
  • Opłatę należy uiścić na poniży rachunek bankowy:

  46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

  w tytule zapłaty dopisek „Subkonto 0075”

  • Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Zachęcamy do zapoznania się z rozległą bazą noclegową  Służymy wsparciem w znalezieniu dogodnego noclegu.
 • Thematic areas/ Obszary tematyczne

  • Access to social services and benefits. Social and health security. Education;
  • Economic security of migrant women. Feminisation of professions. Drainage of long-term care professions. Deskilling;
  • Exploitation and abuse of rights. Violence against women. Discrimination. Double exclusion (status of women and migrant women);
  • Migration and a status change. Migration as a process that changes (extends or limits) women’s access to education and to economic and social resources;
  • Multidimensional management of migration processes. Local, national and transnational migration policies;
  • Parallel society and the integration process.

   

  • Dostęp do usług społecznych i świadczeń. Bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne. Edukacja;
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne migrantek. Feminizacja zawodów. Drenaż zawodów związanych z opieką długoterminową. Zjawisko pracy poniżej kwalifikacji;
  • Wyzysk i naruszenia praw. Zjawisko przemocy wobec kobiet. Dyskryminacja. Podwójne wykluczenie (status kobiet i migrantek);
  • Migracja a zmiana statusu. Migracja jako proces zmieniający (rozszerzający lub ograniczający) dostęp kobiet do edukacji, zasobów ekonomicznych i społecznych;
  • Wielopoziomowe zarządzanie procesami migracyjnymi. Lokalne, narodowe i ponadnarodowe polityki migracyjne;
  • Społeczeństwo równoległe, a proces integracji.
 • Organising Commitee/ Komitet Organizacyjny

  dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – Chairperson of the Organizing Committee/Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  Members/Członkowie:

  • dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US
  • dr hab. Jarosław Piątek, prof. US
  • dr hab. Fuad Jomma, prof. US
  • dr Dorota Kowalewska
  • dr Robert Bartłomiejski
  • dr Maria Ochwat

  Secretaries/Sekretarze:

  • mgr Olga Łozińska
  • mgr Oleksandr Veretilnyk
  • mgr Aleksandra Raba-Schulze
 • Scientific Council/Komitet Naukowy

  • prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie
  • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
  • prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
  • prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg
  • dr hab. Anita Adamczyk, prof. UAM
  • dr hab. Sylwia Morozowska, prof. UG
  • dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
  • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH
  • dr hab. Jarosław Piątek, prof. US
  • dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US
  • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
  • dr hab. Beata Bugajska, prof. US
 • Hotele

  Hotel Dana

   Lokalizacja i kontakt: Al. Wyzwolenia 50, 71-500 Szczecin, Polska tel. +48 503 031 148 e-mail: recepcja@hoteldana.pl

   Dla uczestników konferencji na hasło: Konferencja Woman-Migration-Safety  – 15% od ceny pokoju

  Hotel Focus

  Lokalizacja i kontakt: ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin tel. +48 91 433 05 00 e-mail: szczecin@focushotels.pl

  Ibis Szczecin Centrum

  Lokalizacja i kontakt: ul. Dworcowa 16, 70-206 Szczecin tel: +48 91 480 18 00 e-mail:  H3369@ACCOR.COM

  Dla uczestników konferencji na hasło: Konferencja Woman-Migration-Safety: 220 PLN pokój jednoosobowy ze śniadaniem; 250 PLN pokój dwuosobowy ze śniadaniem

  Novotel Szczecin Centrum

  Lokalizacja i kontakt: al. 3 Maja 31,70-215 Szczecin tel: +48 91 480 14 00 e-mail:  H3367@ACCOR.COM

  Dla uczestników konferencji na hasło: Konferencja Woman-Migration-Safety: 270 PLN pokój jednoosobowy ze śniadaniem; 300 PLN pokój dwuosobowy ze śniadaniem

  Radisson Blu Hotel

  Lokalizacja i kontakt: ul. plac Rodła 10, 70-001 Szczecin tel.: +48 913 595595 e-mail. reservations.szczecin@radissonblu.com

  Dla uczestników konferencji na hasło: Konferencja Woman-Migration-Safety  -15% od ceny pokoju

  Hotel Vulcan

  Lokalizacja i kontakt : Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A, 71-643 Szczecin tel.: +48 782 456 668; +48 515 737 644 email: recepcja@hotel-vulcan.pl

   

 • Patronaty

  Patronat honorowy JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Patronat honorowy Wojewody Zachodniopomorskiego 

  Patronat honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

  Patronat honorowy Prezydenta Miasta Szczecin

   

  Patronat Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych 

 • Patronaty medialne

  TVP 3 Szczecin

  wSZczecinie.pl

  Radio Szczecin

  WIIS Poland

  Radio Uniwersytetu Szczecińskiego